/* UPDATE login.php */ AlienComp - Počítačová pohotovost
Novinky O Nás Servis Prodej Úložiště Software Stavba PC Ceník Služby Kontakt

Počítačová pohotovost

www.PC8.cz
Infolinka: 603 44 44 77
Email: info@aliencomp.cz
Po - Ne: 8:00 - 22:00

Servis počítačů, notebooků, tabletů, mobilů,
GPS navigací a další elektroniky

 

GDPRPoskytnutí informace o shromažďování, uložení a zpracování osobních údajů firmou Robert Štol - AlienComp.cz
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)
I. Identifikace organizace
Robert Štol
Hostivařská 119/10
Praha 10 Hostivař
102 00
IČO: 70549435
II. Důvod zpracování osobních údajů
Osobními údaji jsou podle čl. 4 odst. 1) Nařízení veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, např. IP adresa, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, fotografie, kamerové záznamy a pod).

Při objednávce opravy je vyplněna elektronická objednávka která obsahuje jméno, příjmení, adresu, telefon a email zákazníka. Při příjmu předmětu k opravě je vyplněn papírový nebo elektronický servisní list, který obsahuje jméno, příjmení, adresu, telefon a email zákazníka. Po provedení opravy je vyplněn servisní list, pokladní doklad, které obsahují jméno, příjmení, adresu, telefon a email zákazníka Po ukončení zakázky jsou uvedené papírové dokumenty uloženy a uzamčeny ve skříni v kanceláři firmy, elektronické dokumenty jsou uloženy na servrech s šifrovaným přístupem. Uvedené údaje je nutné vyplnit v souladu s ust. § 11 zák. č. 563/1991 o účetnictví, aby účetní záznam byl průkazný.

Při výkonu činnosti firmy podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, jsou plněny povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, zák. č 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, případně dalších předpisů.

Zpracování těchto osobních údajů je zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1) písm. c) Nařízení, neboť je nezbytné pro zajištění povinností podle výše uvedených zvláštních zákonů.
III. Přístup k osobním údajům
K osobním datům zapsaným na servisních listech a v objednávkách mají přístup pracovníci firmy Robert Štol. Zákazník může na základě žádosti nahlédnout do svých osobních údajů ve výše uvedených dokladech.
IV. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje nejsou zpřístupňovány třetím osobám s výjimkou orgánů státní správy při výkonu kontrolních činností.

Zpracování účetnictví je prováděno účetní firmou, se kterou máme uzavřenu smlouvu o ochraně osobních údajů.
V. Aktualizace osobních údajů
V servisních listech jsou data aktualizována přímým oznámením subjektů, když zákazník sám nějakou změnu v průběhu opravy ohlásí. V objednávkách jsou data aktualizována přímým oznámením subjektů, když zákazník sám nějakou změnu v průběhu objednávky ohlásí.
VI. Doba uchování osobních údajů
Účetní doklady a záznamy výše uvedené jsou v souladu s ust. § 31 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví uchovány podle skartačních lhůt, t.č. 5 let počínajících běžet koncem účetního období, kterého se týkají. Následně je provedeno skartační řízení. V Případě, že se objednaný servis neuskuteční je objednávka skartována dva měsíce od data vytvoření dané objednávky.
VII. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Robert Štol, tel. 603 444 477, e-mail: info@aliencomp.cz.

Dozor nad zpracováním osobních údajů provádí Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk,Sochora č. 27, 170 00 Praha 7, tel: 420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz Na tento úřad se můžete s námitkou ke zpracování osobních údajů obrátit.
Tímto Vás informujeme o důvodech, způsobu zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. Pokud žádáte informace doplnit, nebo vysvětlit, můžete se obrátit na správce Roberta Štola na výše uvedené kontakty.


Servis Počítačů - AlienComp.cz na Firmy.cz     recenze Google
AlienComp.cz